Đóng

04/11/2017

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn lãi hơn 133 tỷ đồng lợi nhận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 đã được công bố, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn ghi nhận lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế 09 tháng đầu năm hơn 133 tỷ đồng, tương ứng với 67% kế hoạch năm.

Với mức lợi nhuận hợp nhất đạt được trong quý 3/2017 gần 67,5 tỷ đồng trước thuế. Ban điều hành tin rằng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua là 200 tỷ đồng, đảm bảo cổ tức từ 25% đến 30%.

 

Tin Saigonres khác