Danh sách cổ đông

STT TÊN CỔ ĐÔNG SỐ ĐKKD/CMND ĐỊA CHỈ SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN (MỆNH GIÁ: 10.000 VNĐ) TỈ LỆ %/ VĐL THỰC GÓP 1 Phạm Thu […]

23/01/2018 Quản Trị