Đóng

02/03/2018

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 22/03/2018 và ngày tổ chức Đại hội là ngày 10/4/2018.

Vui lòng  bấm vào link này để tải nghị quyết số: 03/NQ2018-HĐQT

NQ-2-3-2018-3

Đại hội cổ đông khác