Đóng

06/11/2017

SAIGONRES thông báo chi trả cổ tức

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thì cổ tức SAIGONRES năm 2016 là 110%. Trong đó, chi trả bằng cổ phiếu 100% và tiền mặt là 10%.

Sau khi chi trả bằng cổ phiếu tương đương 100% giá trị cổ phiếu sở hữu, SAIGONRES tiếp tục chi trả 5% cổ tức bằng tiền mặt (tương đương 10% vốn điều lệ cũ) đến các cổ đông bắt đầu từ ngày 24/11/2017

Tổng cổ tức bằng tiền mặt 19.799.989.000 VNĐ (mười chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi chín ngàn đồng)

thong-bao-6-11-1

thong-bao-6-11-2

Thông báo khác