Saigonres chốt quyền trả cổ tức năm 2019

06 10-2020

HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn vừa ban hành nghị quyết số 09/NQ2020-HĐQT ngày 2/10/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019. Saigonres sẽ phát hành 14,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ tương đương 31,75% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 31,75 cổ phiếu mới).

Saigonres cũng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ khoảng 10,25% (1 cổ phiếu nhận được 1.250 đồng). Với 45,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sử dụng số tiền 57 tỷ đồng để trả cổ tức. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán.

Ngày đăng ký cuối cùng cho 2 hình thức chi trả là 15/10/2020; ngày thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt là 30/11/2020.

Trước đó, Saigonres đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường với 100% cổ đông nhất trí thông qua phương án tăng cổ tức lên 42% trong đó trả bằng cổ phiếu là 31,75% và phần còn lại là tiền mặt qua đó tăng vốn công ty từ 455 tỉ đồng lên 600 tỉ đồng. Vốn điều lệ tăng đồng nghĩa với việc nâng cao quy mô và uy tín doanh nghiệp giúp công ty dễ dàng tiếp cận những dự án lớn hơn đồng thời đẩy nhanh các thủ tục chấp thuận đầu tư và thực hiện dự án.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Saigonres có lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kì, và hoàn thành 71% chỉ tiêu năm.