Thông báo triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

29 03-2021

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã chứng khoán: SGR) vừa công bố Nghị quyết số 04/NQ2020-HĐQT, ký ngày 8/5/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020:

1/ Thời gian: 08h30 - 11h45 thứ Ba, ngày 27/4/2021.

2/ Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 272, địa chỉ 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM

3/ Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2020 và đề xuất cho năm 2021.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019.

- Tờ trình giới thiệu các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4/ Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn theo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chốt đến ngày 18/3/2021, hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 (theo mẫu đính kèm) bằng hình thức gửi thư hoặc fax, hoặc email trước 17h00 ngày 24/4/2021 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38.405.549; (028) 38.405.550 (số nội bộ 702, gặp chị Minh Hiền hoặc anh Thăng Long).

Fax: (028) 38 405 553

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn