Ông Đặng Văn Phúc PTGD Saigonres nhận kỉ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng

03 03-2020

Trải qua gần 90 năm hình thành và phát triển, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra và vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, luôn xác định: Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Điều lệ Đảng tháng 10.1930 đã ghi rõ: "Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc".

Gia nhập vào Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn từ năm 1996, trong quá trình làm việc, đồng chí Đặng Văn Phúc luôn tích cực tham gia vào các phong trào của công ty, tham gia các lớp học bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng của Đảng. Chính vì những nỗ lực ấy, đồng chí đã được chính thức gia nhập vào hàng ngũ của Đảng vào tháng 8 năm 2003.

Trong qua trình sinh hoạt tại Đảng bộ công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nội bộ, quán triệt các tinh thần, nghị quyết của Đảng.

Được sự tin tưởng của Đảng bộ công ty, đồng chí Đặng Văn Phúc đã được bầu làm chủ nhiệm UBKT Đảng ủy công ty từ ngày 15/7/2015, và trong suốt quá trình công tác trong UBKT đến nay, đồng chí luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ và Đảng giao phó.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân cho ngành kiểm tra, của Đảng, cũng như hướng đến kỉ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2020) vào ngày 14/01/2020 tại “Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU” năm 2019, đồng chí Đặng Văn Phúc - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự kiểm tra của Đảng” từ Đảng ủy quận Bình Thạnh.

Kỷ niệm chương này là sự ghi nhận của Đảng ủy Quận cho cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng tại các Đảng ủy cơ sở. Đây là một vinh dự đối với không chỉ cá nhân đồng chí mà với cả tập thể Đảng ủy Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Chắc chắn đây sẽ là động lực to lớn giúp đồng chí Đặng Văn Phúc tiếp tục công tác và góp sức nhiều hơn nữa cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng trong nội bộ Đảng ủy công ty nói riêng và Quận ủy Bình Thạnh nói chung, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm tiếp theo.