Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

26 10-2020
Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm 2020 nhằm thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 
1/ Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã tham gia lãnh đạo, tổ chức các đơn vị trong Công ty cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong sản xuất kinh doanh hàng năm, giá trị đầu tư cũng như lợi nhuận tăng trưởng ổn định, đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và cổ tức cho cổ đông luôn ở mức cao; đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước; tích cực tham gia và đóng góp vào các chương trình nhà ở của Thành phố, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp.
 
Kết quả nhiệm kỳ vừa qua 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, đời sống cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty. 
 
Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc luôn duy trì, thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt định kỳ với nội dung chất lượng sinh hoạt được nâng cao, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng bộ. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại các Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng sinh hoạt được nâng cao, gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ đảng viên, cũng như từng đơn vị phòng, ban.
 
Đảng bộ thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên trong công tác, trong sinh hoạt Đảng, tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Định kỳ sinh hoạt, báo cáo kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú cho Chi bộ, Đảng bộ để từ đó có hướng giúp đỡ tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với Quy định 101- QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo Kế hoạch 108 của Quận uỷ, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU về phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
 
Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025
 
Trên cơ sở báo cáo tổng hợp tại Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời xác định mục tiêu tổng quát thực hiện tốt công tác Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm trong việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thu hút sự tham gia của cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty nhằm thúc đẩy phong trào của Công ty ngày càng phát triển mạnh hơn.
 
Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ là lực lượng nòng cốt đồng hành cùng Ban Tổng Giám Đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và Lãnh đạo các công ty thành viên, xây dựng và tuyên truyền vận động các đoàn thể quần chúng, các đơn vị thành viên của Saigonres Group thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của công ty nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp.
 
Lãnh đạo xây dựng và phát triển Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn: “Đoàn kết, phát triển, vững mạnh và nghĩa tình”.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đảng bộ Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản sau:
 
- Hoàn thành trên 80% các chỉ tiêu về kinh doanh, doanh thu hàng năm. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông. 
- Đảng bộ đạt “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc”, 100% đảng viên đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Phấn đấu kết nạp 12 đảng viên mới.
- Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.