Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019

13 05-2020

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã chứng khoán: SGR) vừa công bố nghị quyết số 04/NQ2020 – HĐQT ký ngày 8/5/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019.

Theo đó, công ty uỷ quyền và giao Tổng Giám đốc tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về chứng khoán; chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ đại hội và thực hiện các vấn đề khác có liên quan.

Trước đó, ngày 6/5/2020, Saigonres đã thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán và một số nội dung cụ thể như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2020.
  • Tỷ lệ thực hiện 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  • Ngày tổ chức đại hội: 10/06/2020.
  • Địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ đăng tải trên website www.saigonres.com.vn.
  • Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh 2019 của Ban kiểm soát; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và một số vấn đề khác.