Saigonres đính chính báo cáo tài chính quý II

11 09-2020
Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã SGR) vừa thực hiện đính chính một số thông tin trong báo cáo tài chính quý II/2020 đã phát hành.
Theo đó, phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết điều chỉnh từ mức âm 282,5 triệu thành âm 26,8 triệu đồng.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh điều chỉnh từ 99,69 tỷ đồng thành 99,95 tỷ đồng.
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế điều chỉnh từ 99,85 tỷ đồng thành 100,1 tỷ đồng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp điều chỉnh từ 0 thành 1 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp điều chỉnh từ 80,79 tỷ đồng thành 80,05 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông không kiểm soát điều chỉnh từ âm 396 triệu đồng thành âm 18,2 triệu đồng.
Ngày 27/8 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường Saigonres đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 từ mức 455 tỷ hiện nay lên 600 tỷ đồng.
Theo đó, Công ty sẽ phát hành hơn 14,46 triệu cổ phiếu tương đương 31,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để tăng vốn.
Công ty dự kiến thời gian chia trả cổ tức bằng tiền là trong quý IV/2020, thời gian chi cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất quá trình phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Saigonres sẽ tăng lên tương ứng với giá trị của tổng số cổ phần thực tế mà công ty đã phát hành thêm, tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.