Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

20 11-2020

Căn cứ theo nghị quyết số 09/NQ2020-HĐQT ngày 2/10/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó tăng vốn từ 455 tỉ đồng lên 600 tỉ đồng trong năm.

Kết quả phát hành cổ phiếu:

  • Số cổ phiếu đã phân phối: 14.460.082 cổ phiếu
  • Số cổ đông được phân phối: 571 cổ đông
  • Phương thức xử lí cổ phiếu lẻ: 283 cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu dư do chênh lệch giữa số cổ phiếu đăng ký phát hành (14.460.082 cổ phiếu) với số cổ phiếu thực tế phân bổ được phát hành cho cổ đông là Công đoàn Công ty CP Địa ốc Sài Gòn theo phương án được ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/8/2020 thông qua.
  • Tổng số cổ phiếu hiện tại ngày 23/10/2020 là 60.000.000 cổ phiếu trong đó số lượng cổ phiếu đang lưu hành 59.999.989 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ là 11 cổ phiếu.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục lưu ký và đăng ký bổ sung lượng cổ phiếu phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn cũng đã công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 12 tháng 11 năm 2020 với vốn điều lệ là 600 tỷ đồng.